Přejít na hlavní menu
Lindab Logo
/frontend/shared/header/languagechooser
/frontend/shared/header/languagechooser
Přihlásit se

Politika kvality, udržitelného rozvoje a životního prostředí

LINDAB je mezinárodní skupina, která se zabývá vývojem, výrobou a distribucí výrobků z ocelových plechů a dodávkou systémových řešení pro stavební sektor. Nabízí komplexní řešení pro stavební systémy a systémy vnitřní klimatizace, stejně jako produkty pro individuální výstavbu a klimatizační komponenty pro všechny druhy staveb.
Zásady politiky kvality, udržitelného rozvoje a životního prostředí

Dodržování zákonů a ostatních relevantních předpisů

Společnost realizuje své aktivity v souladu s platnou legislativou a ostatními relevantními povinnostmi, kterým podléhá a které se vztahují ke kvalitě a k jejich environmentálním aspektům.
Zaměření na zákazníka
Splnění, a kde je to možné i překročení, požadavků zákazníka. Pravidelně vyhodnocujeme zákaznickou spokojenost, identifikujeme a analyzujeme očekávání zákazníků a implementujeme opatření k jejímu zvýšení.

Kvalita

Hlavní zásadou je dodávání výrobků a služeb v požadovaném čase a kvalitě. Zaměřujeme se na zlepšování kvality všech procesů.

Ochrana životního prostředí

Zavazujeme se k ochraně životního prostředí, předcházení environmentálním rizikům a minimalizaci negativních dopadů našich činností na životní prostředí. Sledujeme používané chemické látky a nahrazujeme identifikované nebezpečné látky.

Za kvalitu odpovídá každý zaměstnanec

Každý zaměstnanec si je vědom závažnosti a důležitosti svých činností a za kvalitu je odpovědný svými každodenními výkony. Vysoká úroveň znalostí a odbornost je vyžadována od všech zaměstnanců, zároveň je zajišťována odpovídajícími profesními školeními pro zvyšování kompetencí.

Udržitelný rozvoj

Zavazujeme se k podpoře splnění cílů dle prohlášení OSN „Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“.

Partnerství se spolehlivými dodavateli

S klíčovými dodavateli usilujeme o navázání dlouhodobé obchodní spolupráce.

Efektivní využívání zdrojů

Při naší práci trvale usilujeme o optimalizaci a efektivitu využívání všech použitých zdrojů a snižování jejich spotřeby se zaměřením na recyklovatelnost všech použitých materiálů.

Otevřená komunikace


Otevřeně a vstřícně komunikujeme uvnitř společnosti, se zákazníky i s ostatními zainteresovanými stranami.

Preventivní přístup a neustálé zlepšování

Ve všech činnostech upřednostňujeme princip prevence. Zavazujeme se k neustálému zlepšování efektivnosti systémů managementu kvality, udržitelného rozvoje a životního prostředí především prostřednictvím jeho pravidelného přezkoumávání.

Pro zabezpečení výše uvedených záměrů vytváří vedení společnosti potřebné podmínky, zajišťuje nezbytné zdroje a odpovídá za udržování a zlepšování systému managementu kvality a životního prostředí podle norem ISO 9001 a 14001.