Přejít na hlavní menu
Lindab Logo
Chose languge
Přihlásit se

Politika kvality, udržitelného rozvoje a životního prostředí

LINDAB je mezinárodní skupina, která se zabývá vývojem, výrobou a distribucí výrobků z ocelových plechů a dodávkou systémových řešení pro stavební sektor. Nabízí komplexní řešení pro stavební systémy a systémy vnitřní klimatizace, stejně jako produkty pro individuální výstavbu a klimatizační komponenty pro všechny druhy staveb.


Zásady politiky kvality, udržitelného rozvoje a životního prostředí


Dodržování zákonů a ostatních relevantních předpisů
Společnost realizuje své aktivity v souladu s platnou legislativou a ostatními relevantními povinnostmi, kterým podléhá a které se vztahují ke kvalitě a k jejich environmentálním aspektům.

Zaměření na zákazníka
Splnění, a kde je to možné i překročení, požadavků zákazníka. Pravidelně vyhodnocujeme zákaznickou spokojenost, identifikujeme a analyzujeme očekávání zákazníků a implementujeme opatření k jejímu zvýšení.

Kvalita
Hlavní zásadou je dodávání výrobků a služeb v požadovaném čase a kvalitě. Zaměřujeme se na zlepšování kvality všech procesů.


Ochrana životního prostředí
Zavazujeme se k ochraně životního prostředí, předcházení environmentálním rizikům a minimalizaci negativních dopadů našich činností na životní prostředí. Sledujeme používané chemické látky a nahrazujeme identifikované nebezpečné látky.


Za kvalitu odpovídá každý zaměstnanec
Každý zaměstnanec si je vědom závažnosti a důležitosti svých činností a za kvalitu je odpovědný svými každodenními výkony. Vysoká úroveň znalostí a odbornost je vyžadována od všech zaměstnanců, zároveň je zajišťována odpovídajícími profesními školeními pro zvyšování kompetencí.


Udržitelný rozvoj
Zavazujeme se k podpoře splnění cílů dle prohlášení OSN „Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“.


Partnerství se spolehlivými dodavateli
S klíčovými dodavateli usilujeme o navázání dlouhodobé obchodní spolupráce.


Efektivní využívání zdrojů
Při naší práci trvale usilujeme o optimalizaci a efektivitu využívání všech použitých zdrojů a snižování jejich spotřeby se zaměřením na recyklovatelnost všech použitých materiálů. Založili jsme pracovní skupinu, jejímž úkolem je implementace ISO 50001. Hlavní cíle je efektivní využívání všech energií a snižování energetické náročnosti procesů.


Otevřená komunikace
Otevřeně a vstřícně komunikujeme uvnitř společnosti, se zákazníky i s ostatními zainteresovanými stranami.


Preventivní přístup a neustálé zlepšování
Ve všech činnostech upřednostňujeme princip prevence. Zavazujeme se k neustálému zlepšování efektivnosti systémů managementu kvality, udržitelného rozvoje a životního prostředí především prostřednictvím jeho
pravidelného přezkoumávání.


Pro zabezpečení výše uvedených záměrů, vytváří vedení společnosti potřebné podmínky, zajišťuje nezbytné zdroje a odpovídá za udržování a
zlepšování systému managementu kvality a životního prostředí podle norem ISO 9001 a 14001. Výše uvedené zásady jsou závazné pro všechny
zaměstnance společnosti LINDAB s.r.o.


V Praze, dne 03. 01. 2023
Vladimír Rada, jednatel společnosti

 

Lindab pro lepší klima

Plán udržitelného rozvoje Lindab